Adatvédelmi irányelvek

1, Az adatkezelési tájékoztató célja

Kasza Tamás egyéni vállalkozó (6723 Szeged, Rózsa utca 6. 2.em. 4.ajtó., a www.tamaskasza.com üzemeltetője a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát. 

Kasza Tamás egyéni vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tevékenységével kapcsolatosan minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatokat Kasza Tamás egyéni vállalkozó kezeli és felel a személyes adatok kezeléséért.

Adatkezelő adatai:

Név: Kasza Tamás egyéni vállalkozó

Székhely: 6723 Szeged, Rózsa utca 6. 2.em. 4.ajtó

Adószám: 58695722-1-26

Nyilvántartási szám: 57045667 

Kapcsolattartó neve: Kasza Tamás egyéni vállalkozó

E-mail: info@tamaskasza.com

Kasza Tamás egyéni vállalkozó kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kasza Tamás egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, minden biztonsági, technikai és szervezési feltételnek eleget tesz, amely az adatok biztonságát hivatott garantálni.

A honlapon található információk felhasználásából eredő esetleges problémákért vagy károkért a honlap üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal.

A felelősség korlátozása

Kasza Tamás egyéni vállalkozó az alább felsorolt esetekben nem tartozik helytállással:

az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem Kasza Tamás egyéni vállalkozótól származó bármilyen adat okozta problémákért;

az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, amely megakadályozza a honlap akadálytalan működését;

bármilyen adatvesztésért;

bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;

a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

Kasza Tamás egyéni vállalkozónak joga van bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítani a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.

Egyéb rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült. Ezen kívül figyelembe vettük az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelvet, a távolsági értékesítésre vonatkozó fogyasztóvédelemről szóló 93/13/EGK irányelvet, valamint a fogyasztók jogairól szóló 2011/83. irányelvet.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) szóló jogszabályok figyelembe vételével készült.

Jelen ÁSZF 2021. február 15. napjától határozatlan ideig hatályos, mely a Kasza Tamás egyéni vállalkozó által üzemeltetett www.tamaskasza.com internetes honlapon hozzáférhető és áttanulmányozható.

A honlapon való kapcsolatfelvétellel a vásárló jelen Általános Szerződési Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

Az ÁSZF feltételeket Kasza Tamás egyéni vállalkozó – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba. A szolgáltató internetes honlapját látogató köteles rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében.

Amennyiben az adatszolgáltató a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja az oldalakat, azt a szolgáltató jogosult úgy értelmezni, hogy az adatszolgáltató az ÁSZF módosítását elfogadta.

2, Kezelt személyes adatok

Kasza Tamás egyéni vállalkozó védi a kezelt adatokat és csakis az arra jogosultak számára nyújt hozzáférést.

Minden intézkedést megtesz az adatok védelme, kiszivárgása, módosítása és törlése ellen. A személyes adatokat a maguk teljességében és pontosságában kezeli.

Kasza Tamás egyéni vállalkozó munkája során az alábbi adatokat kezeli a jogalap pontos megjelölésével:

  • Név, cím, e-mail cím, telefonszám (jogalap: hozzájárulás, cél: kapcsolattartás)

  • Bejelentkezési, felhasználói adatok, IP cím, oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai. (jogalap: hozzájárulás, cél: analitika, oldal működésének és biztonságának biztosítása)

  • Marketing adatok, sütik jóváhagyása (jogalap: hozzájárulás, cél: üzleti hatékonyság növelése)

Az Európai Unió által jóváhagyott Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketing célú megkeresést küldhetünk a felhasználóinknak, amennyiben hozzájárultak ezen üzenetek küldéséhez.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Egyes esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

A gyűjtött adatokat Kasza Tamás egyéni vállalkozó felhasználhatja abból a célból, hogy célzott, releváns hirdetéseket irányítson az adatszolgáltató felé. (jogalap: adatszolgáltató a felhasználási feltételeket elfogadta)

Az adattárolás időtartama: 

  • egyes esetekben legalább 8 évig: számlák és számlázási adatok

  • szolgáltatás működtetésének ideje alatt

  • hozzájárulás visszavonásáig

Kasza Tamás egyéni vállalkozó honlapján nem készül adatgyűjtés abból a célból, hogy az adatszolgáltató etnikai, vallási, politikai, egészségügyi adataira szert tegyen.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adatokat kizárólag Kasza Tamás egyéni vállalkozó kezeli.

Az adatszolgáltató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Kasza Tamás egyéni vállalkozó megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR szerinti valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az adatszolgáltató hozzáféréshez való joga

Az adatszolgáltató jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Kasza Tamás egyéni vállalkozó által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Kasza Tamás egyéni vállalkozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Kasza Tamás egyéni vállalkozó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatigénylés, -törlés, -korlátozás: üzenetben a info @tamaskasza.com e-mail címen.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A Weboldal tárhelyszolgáltatójának neve, székhelye, elérhetősége:

Neve: V & Zs 98′ Bt.

Székhelye: 4251 Hajdúsámson, Bartók Béla u 21.

Telefon: +36 52 999 337
E-mail: info@szerverem.hu

3. Fogalmak

3.1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.2. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.3. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

3.4. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.5. „Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3.6. Hírlevél feliratkozáskor kezelt adatok köre

Kezelt adatok:

  • E-mail cím

Adatgyűjtés módja: Érintett önkéntes alapú adatszolgáltatása és hozzájárulása az adatkezeléshez. Az adatokat a hírlevélfeliratkozási űrlapon adja meg.
Adatkezelés célja: Az Érintett a Szolgáltatótól/Adatkezelőtől hírlevelet, tippeket és üzleti ajánlatokat kaphat a megadott e-mail címre. A megkeresés gyakorisága várhatóan heti maximum 7 alkalom.
Adatkezelés időtartama: Az e-mail alján szereplő Leiratkozás gomb megnyomásáig, vagy az Érintett által e-mailben küldött kérelem beérkezésétől számított észszerű határidőn belül történő leiratkoztatásig. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Scroll to Top